ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Op deze pagina vind je meer informatie over onze service m.b.t. garantie en klachten.

TERMS & CONDITIONS

TEVREDENHEIDSGARANTIE

TLBRG heeft klanttevredenheid hoog in het vaandel staan. Voor onze consumenten hanteren wij een zichttermijn van 14 dagen. Als je aanko(o)p(en) niet aan jouw verwachtingen voldoen kun je binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling de koop ontbinden, door het artikel in nieuwe staat, voorzien van alle labels en onbeschadigd te retourneren. Je ontvangt dan het reeds betaalde bedrag retour. Als je een artikel wilt ruilen voor bijvoorbeeld een andere maat of kleur, kun je het artikel op dezelfde wijze retourneren. Bekijk voor meer informatie over ons retourbeleid onze delivery information.

WAT MOET IK DOEN ALS IK HET VERKEERDE PRODUCT HEB ONTVANGEN?

Wij behandelen je bestelling met zorg. Desalniettemin is het mogelijk dat er fouten worden gemaakt. Als je een artikel hebt ontvangen dat je niet hebt besteld kun je contact opnemen met onze klantenservice via info@tlbrg.com. Wij zorgen er dan voor dat je het correcte artikel zult ontvangen.

ZIT ER GARANTIE OP MIJN PRODUCTEN?

TLBRG garandeert je wettelijke rechten op een artikel conform de redelijkerwijs gewekte verwachtingen. Dit doen wij, afhankelijk van je artikel, door vervanging, reparatie of terugbetaling. Daarnaast gelden voor bepaalde producten fabrieksgaranties. Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze klantenservice via in info@tlbrg.com.

WAT MOET IK DOEN ALS HET PRODUCT BESCHADIGD BLIJKT TE ZIJN?

Als je bestelling beschadigd is tijdens de verzending, kun je contact opnemen met onze klantenservice via info@tlbrg.com.

WAT MOET IK DOEN ALS IK EEN KLACHT HEB?

Als je een klacht hebt over onze artikelen kun je contact opnemen met onze klantenservice via info@tlbrg.com. Wij zullen je klacht spoedig in behandeling nemen.

Mocht je direct meer informatie willen met betrekking tot jouw product of het aankoopproces , neem dan telefonisch contact op via 013-5076489.

De onderstaande algemene voorwaarden (‘terms’) zijn van toepassing op alle transacties die plaats vinden in de online winkel van TLBRG. Wij hechten veel waarde aan de relatie met u als trouwe klant en het is voor ons dan ook van het grootste belang dat uw rechten nageleefd worden en dat u als klant vertrouwen in ons heeft en behoudt. 

ARTIKEL 1

Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; Dag: kalenderdag; Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen; 

ARTIKEL 2

Identiteit van de ondernemer TLBRG. Vestigings- & bezoekadres: IJzerstraat 23a, 5038 BN Tilburg. Telefoonnummer: 013-5076489 Bereikbaarheid: maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 17.00 E-mailadres: info@tlbrg.com KvK-nummer: 59784776 Rabobanknummer: 170281892. 

ARTIKEL 3

Wijziging voorwaarden. TLBRG behoudt zich het recht voor deze voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen, zonder de klant hierover persoonlijk in te lichten en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op vergoeding. De consument zal bij gevolg zelf dienen na te gaan of er geen veranderingen zijn aangebracht in de algemene voorwaarden van TLBRG. 

ARTIKEL 4

Assortiment. Alle producten die door TLBRG worden aangeboden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. Alle producten zijn 100% authentiek en worden verzonden in originele verpakking. De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW (21%) en exclusief verzendkosten, tenzij expliciet anders is vermeld. De afbeeldingen en beschrijvingen zijn zo weergegeven dat zij een reëel beeld vormen van het door u aan te schaffen product. 

ARTIKEL 5

Beschikbaarheid. Al de producten op in onze online winkel worden aangeboden zijn of op voorraad of worden na bestelling in productie genomen. Indien een product tijdelijk of definitief uit voorraad is, informeren wij u zo snel mogelijk en kunt u alsnog beslissen een deel van, dan wel uw volledige bestelling te annuleren. TLBRG kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, die zou kunnen voortkomen uit het tijdelijk dan wel definitief niet voorradig zijn van een artikel. 

ARTIKEL 6

Transport. Het risico tijdens het transport van het door u bestelde artikel is voor TLBRG. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product over op u, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door TLBRG kunnen worden uitgesloten. 

ARTIKEL 7

Levering. De leveringstermijn van een product bedraagt maximaal 30 werkdagen indien het product op voorraad is. Wanneer de maximale leveringstermijn, om welke reden dan ook, door TLBRG overschreden wordt, zal zij u hiervan onmiddellijk (telefoon, brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met TLBRG te ontbinden, door dit schriftelijk via e-mail of aan TLBRG te melden. 

ARTIKEL 8

Retour. TLBRG behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door de schuld van de consument (anders dan van TLBRG of de leverancier van het artikel) is beschadigd. De consument heeft het recht van retour binnen 14 dagen na het plaatsen van de bestelling. Zonder opgaaf van reden kan de consument een product niet retourneren. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor de consument. Het product moet ongebruikt, onbeschadigd, compleet en in de (onbeschadigde) originele verpakking retour gestuurd worden. Het recht van retour geldt niet voor aankopen die tot stand gebracht zijn overeenkomstig de specificaties van de koper. Retouren dienen te worden verzonden naar IJzerstraat 23a, 5038 BN Tilburg.

ARTIKEL 9

Garantie. TLBRG garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie. TLBRG is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de consument, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van TLBRG. TLBRG is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving. Indien TLBRG, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van TLBRG zijn verricht; indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt; indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid. De consument is gehouden TLBRG te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen TLBRG mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen. De consument is verplicht het product aan TLBRG te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht TLBRG zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen met de consument. 

ARTIKEL 10

Aansprakelijkheid. TLBRG is alleen aansprakelijk als er duidelijke nalatigheid en slordigheid, in afhandeling van zijn klanten, kan worden verwezen. Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze online winkel de uiterste zorg is nagestreefd, sluit: TLBRG iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is. Met inzage en opstelling van deze algemene voorwaarden zijn alle rechten en plichten van koper (consument) en TLBRG als verkoper (ondernemer) opgenomen en verplicht deze plichten na te komen en rechten te respecteren. Hierbij hopen wij op een betrouwbare en langdurige relatie, om u te voorzien in uw behoefte van onze producten. Op alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtnemer (ondernemers) en de opdrachtgever (consument) is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voor zover behorend tot de competentie van de arrondissementsrechtbank, zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter in plaats van de opdrachtnemer (ondernemer). 

ARTIKEL 11

Pre-order. Producten Pre-order producten worden meteen verstuurd als deze zijn afgeleverd bij TLBRG. TLBRG is niet verantwoordelijk voor de exacte release en lever datum van een pre-order product. Pre-order producten kunnen niet worden geannuleerd na betaling van het desbetreffende product. TLBRG is niet verantwoordelijk voor kleurafwijkingen van een pre-order product.